Tag: สวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล ล์

สวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล ล์ แรงผลักดันเพื่อการทำงานที่ยืนยาว

สวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล ล์

แรงจูงใจที่จะทำให้ลูกจ้างทำงานอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ยาวนาน นอกจากค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว สวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล ล์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะสวัสดิการทุกอย่างที่บริษัทมีให้ลูกจ้างในองค์กร ก็เป็นเหมือนปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกจ้างมุ่งมั่นทำงานเพื่อบริษัทของตนเอง และมีความรู้สึกว่าการทุ่มเททำงานไปจะไม่โดนเอาเปรียบจากบริษัทที่เป็นนายจ้าง ทั้งนี้หากบริษัทมีการจ่ายสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม ย่อมทำให้ลูกจ้างเหล่านั้นอยากทำงานร่วมกับองค์กรนั้นไปนาน ๆ นั่นเอง  ทำไมลูกจ้างจึงคาดหวังค่าสวัสดิการ  การทำงานกับองค์กรก็ตามในแง่มุมของลูกจ้างย่อมคาดหวังการดูแลที่ดีจากนายจ้าง โดยเฉพาะกับบริษัทที่มีเครือข่ายกว้างขวางและมีพนักงานในการดูแลจำนวนมาก ยิ่งต้องวางแผนเรื่องการให้สวัสดิการอย่างทั่วถึง เพราะสวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล ล์ ไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือพนักงาน การจ่ายโบนัส เป็นเหมือนหลักประกันที่จะทำให้ลูกจ้างรู้สึกมั่นคง และช่วยให้มีแรงใจที่จะซื่อสัตย์ต่อองค์กรของตนเองในระยะยาว   เมื่อบริษัทดูแลพนักงานเป็นอย่างดีแล้ว ทางด้านพนักงานก็จะรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีเช่นกัน เพราะจะรู้สึกได้ว่าชีวิตขณะทำงานมีหลักประกันมากพอแล้ว และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานบ่อย ๆ อีกด้วย ซึ่งกรณีเปลี่ยนงานบ่อยนี้บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและระบบการจัดการภายในองค์กรด้วย คนที่เปลี่ยนงานบ่อย มีอายุงานสั้น ก็จะส่งผลถึงการพิจารณาเข้าทำงานในที่ใหม่ ในทางกลับกันหากบริษัทหนึ่งมีการเปลี่ยนพนักงานบ่อยก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้  สวัสดิการ พนักงาน บริษัท ซี พี ออ ล …